piątek, 24 maja, 2024

Chrzest św.


Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213).Sakrament chrztu udzielany jest w naszej parafii w drugą i czwartą sobotę miesiąca na specjalnej Mszy św. o godzinie 16.30.


Przed chrztem swojego dziecka:

  1. Przynajmniej jeden z rodziców udaje się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania wraz ze świadectwem urodzenia dziecka.
  2. W kancelarii zostaje spisany Formularz Zgłoszenia do Chrztu Dziecka, z którego dane po chrzcie zostanę wpisane do Księgi Chrztów (wszelkie ewentualne zmiany danych w tej Księdze są później możliwe jedynie po okazaniu właściwego dokumentu z USC.)
  3. Przed przyjściem do kancelarii należy wybrać matkę i ojca chrzestnego i następnie podać: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek, datę i miejsce ślubu kościelnego, miejsce zamieszkania.
  4. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani najpóźniej do nauki przed chrztem przynieść ze swoich parafii zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami – takie zaświadczenie wydaje zawsze kancelaria parafii, do której przynależy rodzic chrzestny. W przypadku niedostarczenia takiego zaświadczenia osoba może nie zostać dopuszczona do godności matki czy ojca chrzestnego.
  5. Rodzice i chrzestni są zobowiązani do uczestnictwa w nauce przed chrztem, która odbywa się w piątek przed sobotą chrztu św. o godzinie 18.30 w kościele. Uwaga: Jeżeli rodzice i chrzestni nie będą na takiej nauce, chrzest dziecka się nie odbędzie – zostanie przesunięty na następny termin po kolejnej nauce.
  6. Rodzice i chrzestni, jeżeli brak ku temu przeszkód, powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty. (Nie mogą skorzystać z sakramentu pokuty osoby żyjące ze sobą na sposób małżeństwa, ale nie mające ślubu kościelnego – a więc osoby żyjące ze sobą tylko po ślubie cywilnym czy też w tzw. konkubinacie).


Rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która:

  • ukończyła 16 rok życia,
  • przyjęła sakrament bierzmowania,
  • posiada zaświadczenie ze swojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą (dotyczy tylko osób mieszkających poza terenem naszej parafii),
  • nie żyje w związku niesakramentalnym (ślub cywilny, konkubinat).

Szczegółowe informacje na temat chrztu świętego można znaleźć na stronie Dekanatu Niedobczyce – Kliknij, aby przejść do strony